Warszawa, ul.Trakt Brzeski 56
22 783 31 98
e-mail: biuro@meble-varsovia.pl

» Jak kupić,regulamin

Nasze produkty możesz kupić:

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.meble-varsovia.pl/

Spis treści

§1 Postanowienia Ogólne
§2 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 3 Płatność, dostawa, odbiór
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Reklamacje
§ 6 Odstąpienia od umowy
§ 7 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.meble-varsovia.pl/ dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI, UL. JANA III SOBIESKIEGO 57, 05-070 SULEJÓWEK, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 9521631216, Numer REGON 013063855.
 2. Słowniczek:
  1. Usługodawca, Operator, Administrator, Sprzedawca VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI, UL. JANA III SOBIESKIEGO 57, 05-070 SULEJÓWEK, Numer NIP 9521631216, Numer REGON 013063855
  2. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna,osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Klient –  Usługobiorca,Użytkownik, który chce zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
  4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na umożliwieniu złożenia Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym.
 4. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej,towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI, UL. JANA III SOBIESKIEGO 57, 05-070 SULEJÓWEK, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 9521631216, Numer REGON 013063855.
 5. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

§2 Zawarcie umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia na towary są przyjmowane poprzez pocztę mailową (biuro@var­so­via­-me­ble.plvar­so­via­@o­net.pl), telefonicznie pod numerem: +48 22 783 31 98, faxem pod numerem: +48 22 783 31 98 bądź też bezpośrednio w naszym sklepie w Warszawie-Wesoła przy ul.Trakt Brzeski 56.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego,w szczególności ich opisy,parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm..
 3. Złożenie zamówienia poprzez e-mail biuro@var­so­via­-me­ble.plsklep.var­so­via­@o­net.pl
 4. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy
 5. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@var­so­via­-me­ble.pl, sklep.var­so­via­@o­net.pl , Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy,cena,ilość.
 6. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
 7. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia ( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 48 godzin.)
 8. Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu
 9. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 

§3 Płatność, dostawa, odbiór 

 1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

a) odbiór osobisty w siedzibie sklepu w Warszawa-Wesoła przy ul.Trakt Brzeski 56 w dni robocze, w godzinach od 11:00 do 19:00. Możliwy termin odbioru wyłącznie po uzgodnieniu z obsługą sklepu.

b) naszym transportem- do 30 km dostawa jest bezpłatna(przy zamówieniach powyżej 800 zł). Powyżej 30 km opłata transportu firmowego ustalana jest in­dy­wi­du­al­nie w za­leż­no­ści od kwoty za­mó­wie­nia.Przy dużych za­mó­wie­niach transport firmowy może być bezpłatny.Wniesienie towaru jest możliwe tylko w przypadku transportu realizowanego przez pracowników naszej firmy. Przy wyborze tej opcji transportu istnieje możliwość montażu,koszty należy uzgodnić indywidualnie z obsługą Sklepu. Jeżeli obsługa Sklepu poinformuje, iż w tym konkretnym przypadku montaż jest możliwy, koszt jego ponosi Klient.

c) kurier,spedytor

koszt przesyłki uza­leż­nio­ny jest od wartości zamówienia,ilości paczek,wagi mebli oraz gabarytów dlatego koszty ustalamy przed dostawą.W przypadku wysyłki kurierem prosimy o podanie zakresu godzin dostawy,ponadto kurier nie wnosi bez­po­śred­nio pod dzwi przesyłek ga­ba­ry­to­wych oraz o wadze prze­kra­cza­ją­cej 30 kg.Należy we własnym zakresie zapewnić wnie­sie­nie przesyłki.

 1. Na czas oczekiwania Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
  1. Czas kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 4 tygodni na materace i stelaże oraz od 2 do 9 tygodni na meble. Przybliżony czas realizacji podajemy w momencie złożenia zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
 2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Klienta:

a) Paczki firmowym transportem są dostarczane w ciągu jednego dnia roboczego.

b) Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych

4. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

5.Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy,zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6.Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

7.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

8.Klient dokonuje płatności w następującej formie:

            – płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)

            – płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

§4 Dane osobowe

4.1 Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI 05-070 SULEJÓWEK UL.SOBIESKIEGO 57 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trakt Brzeski 56, 05-077 Warszawa, NIP 9521631216 ) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

  1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
  2. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
  3. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

  4.2.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

  4.3.  Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

  4.4.  Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

  1. Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
  2. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  3. Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.
  4. Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

  4.5.  Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

  4.6.   Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  4.7.   O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

  4.8.   Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  4.9.  Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  • Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@meble-varsovia.pl  bądź listownie na adres:VARSOVIA-GLOB, 05-070 SULEJÓWEK UL.SOBIESKIEGO 57.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI, UL. TRAKT BRZESKI 56, 05-077 WARSZAWA-WESOŁA

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@var­so­via­-me­ble.plvar­so­via­@o­net.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

5.Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego art.10 sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

2.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@var­so­via­-me­ble.plsklep.var­so­via­@o­net.pl Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

1.Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§6 Odstąpienie od umowy

6.1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

VARSOVIA-GLOB LESZEK SZYMAŃSKI

JANA III SOBIESKIEGO 57, 05-070 SULEJÓWEK

          bądź też mailowo na adres: mailowy biuro@var­so­via­-me­ble.pl , sklep.var­so­via­@onet.pl

6.2.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.

6.3.     Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

6.4.     W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.5.     Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6.7.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

6.8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

6.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

6.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

6.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6.9.11   zawartej w drodze aukcji publicznej;

6.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

6.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.10.  Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 7 Informacje dodatkowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe
  3. Obsługa JAVA, FLASH
  4. System operacyjny Windows
  5. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  6. dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku problemów prosimy o kontakt – mailowy biuro@var­so­via­-me­ble.plvar­so­via­@o­net.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu 22 783 31 98
  2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@var­so­via­-me­ble.plvar­so­via­@o­net.plz odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 783 31 98 Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

5. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

              Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

– Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

– Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz            dowodu zakupu.

– Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym                                          Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym    Kodeksu cywilnego,Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18   lipca     2002 r. (Dz.U. Nr 144,    poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r.             poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 3. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o                  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w      sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej            pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych            należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z  niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.

9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art.          22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.   Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze        względu na siedzibę Sprzedawcy.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin sklepu internetowego www.meble-varsovia

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy

Reklamacja towarów

Pouczenie o prawie od odstąpienia od umowy

 meble-varsovia.pl-2

Popularne produkty